Programmabegroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf zijn de risico’s van de algemene dienst en het risicoprofiel van de grondexploitaties geactualiseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de frauderisico-inventarisatie, de risicodialoog met de raad en aan integraal risicomanagement. De paragraaf sluit af met het verloop van vijf financiële kengetallen, die inzicht geven in de schuldpositie, de weerstandspositie en de begrotingsruimte van de gemeente.

Overzichtstabel risico's

Risico's

Financiële kengetallen en meerjarenbalans

Hieronder wordt inzicht gegeven in het verloop van vijf financiële kengetallen. Dit is voorgeschreven in het BBV en sluit aan bij de afspraken in het kader van interbestuurlijk toezicht. Na de informatie met betrekking tot de financiële kengetallen volgt een inkijkje in de meerjarige balans.