Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt in de uitvoering van gemeentelijke taken, zoals de dienstverlening aan onze inwoners. De pijlers van bedrijfsvoering zijn: personeel en organisatie, informatievoorziening, communicatie, financiën, inkoop en aanbesteding, juridische zaken, informatieveiligheid en privacy en huisvesting. De belangrijkste aandachtspunten worden in deze paragraaf weergegeven.

Overhead en kostentoerekening

Het BBV schrijft voor dat de overheadkosten apart in de begroting zichtbaar gemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt het volume van de overheadkosten en de opbouw hiervan zichtbaar gemaakt. Tevens wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe de overheadtoerekening naar specifieke producten en tarieven en de grondexploitatie eruit ziet. Ook wordt inzicht gegeven in de opbouw van de algemene dekkingsmiddelen.
In onderstaande tabel is de begroting van het jaar 2019 opgenomen:

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

eindtotaal

1 Bestuur, inwoners en economie

27.292

4.710

-22.582

2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

111.906

85.147

-26.759

3 Ruimte en wonen

138.775

137.175

-1.600

4 Zorg en welzijn

192.699

7.168

-185.331

5 Werk, inkomensondersteuning en inclusie

136.064

94.030

-42.034

6 Onderwijs, sport en cultuur

84.489

20.620

-63.869

7 Veiligheid

19.137

639

-18.498

8 Bedrijfsvoering

3.024

121

-2.903

9 Financiën

7.299

4.694

-2.605

algemene dekkingsmiddelen

439.116

439.116

overhead

70.185

829

-69356

doorbelasting overhead

-5.359

5.359

stelpost onvoorzien

451

-451

vennootschapsbelasting

250

-250

totaal exploitatie

786.092

794.249

8.157

reservemutaties

118.765

110.408

-8.157

totaal begroting 2019

904.657

904.657

0

In de tabel zijn de lasten en baten per raadsprogramma weergegeven. Voorts wordt apart inzicht gegeven in de omvang van de algemene dekkingsmiddelen (onderdeel van programma 9), de overhead (programma 8) en de post onvoorzien (programma 9). Tevens dient ook inzicht te worden gegeven in de verwachte heffing van de vennootschapsbelasting. Hiervoor is geen bedrag begroot. De baten en lasten op de raadsprogramma’s zijn toegelicht in het Programmaplan 2019 op de website. Onderstaand wordt nader ingegaan op de overige posten.