Programmabegroting 2019

Lokale heffingen

In deze paragraaf schetsen wij u een beeld van de ontwikkeling van de lokale heffingen. Beleidsuitgangspunt bij de lokale heffingen is dat we kostendekkende tarieven en lokale belastingen hanteren. Deze worden – binnen de wettelijke norm – geïndexeerd voor inflatie. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord hebben wij de hondenbelasting met ingang van 2019 afgeschaft.

Woonlasten

Onroerende zaakbelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Wabo-leges

Leges burgerzaken

Parkeren

Bedrijven, kantoren, et cetera