Programmabegroting 2019

Fonds Verstedelijking Almere

In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt voor welke projecten wordt voorgesteld om deze in 2019 te financieren uit het Fonds Verstedelijking Almere. Dit fonds is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan de integrale ontwikkeling van Almere. Het Rijk, de provincie Flevoland en gemeente Almere storten gezamenlijk jaarlijks circa € 15 tot € 20 miljoen in het fonds en beslissen samen over welke investeringen hiermee worden gedaan.
Eerst wordt algemeen uitgelegd wat de context is voor het fonds verstedelijking, hoe de besluitvorming in z’n werk gaat en hoe het jaarprogramma 2019 er in grote lijnen uitziet. Vervolgens worden de projecten per programmalijn toegelicht, waarna wordt afgesloten met een inkijkje in het meerjarenperspectief van het fonds.

Algemeen

Programmalijn 1: Versterken Hart van de Stad

Om Almere op de lange termijn een rol als onderscheidende kern binnen de grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad de komende jaren een forse impuls. Er wordt toegewerkt naar een centrum met een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 300.000 inwoners. Het gebied wordt zichtbaar en voelbaar als hart van de stad, zal een sterkere regionale betekenis krijgen en wordt dé ontmoetingsplek wordt voor zowel bewoners als bezoekers.

Programmalijn 2: Versterken leer- en werkomgeving

Een sterke, diverse en kwalitatief hoogwaardige onderwijsstructuur is een levensader voor elke stad. Bij de beslissing waar naar toe te verhuizen, kijken mensen steeds nadrukkelijker niet alleen naar huisvesting, goede verbindingen en cultuur, maar ook naar de diversiteit en aanwezigheid van het onderwijs dat (voor hun kinderen) beschikbaar is. Onderwijs zorgt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en draagt daarmee bij aan het economische en innovatief klimaat van de stad.

Programmalijn 3: Energy on Upcycling

De Noordvleugel is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van afval. Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op deze onderdelen. Het streven is om in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos te zijn. Almere wordt een stad waar zoveel mogelijk energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen en waar afval wordt gebruikt als grondstof. Kennis die in Almere wordt opgedaan wordt gedeeld met de partners in de Noordvleugel.

Programmalijn 4: Versterken: cultuur, recreatie en toerisme

Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere stedelijke regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden. Over tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen.

Programmalijn 5: Vernieuwend wonen

Om de kwalitatieve groei van Almere te versterken en vernieuwing van het wonen met concrete experimenten aan te jagen, wordt een bijdrage gevraagd vanuit het FVA voor financiering van het Woningbouwatelier en ruimte voor experimenteren. De bijdrage is bedoeld voor het aanjagen en het mede mogelijk maken van experimenten en wordt besteed als ‘motivatie’ om investeerders te verleiden tot en te ondersteunen bij het realiseren van concrete experimenten; investeerders worden verleid vernieuwing in het wonen te realiseren op de opgaven die er echt toe doen. De Programmalijn wordt uitgevoerd door het Woningbouwatelier, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, het Ministerie van BZK en het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksbouwmeester is betrokken als bijzonder adviseur. Het atelier brengt ideeën en partijen in positie en werkt gericht aan de volgende concrete resultaten:

  • Enkele toepasbare experimenten, die nieuwe kennis opleveren over innovaties die het functioneren van de (landelijke) woningmarkt verbeteren.
  • Landelijke verspreiding van breed gedeelde inzichten, kennis en voorbeeldprojecten via een eigen (digitaal) platform en andere landelijke platforms.
  • Een positieve bijdrage aan het imago van de stad Almere als de plek waar in beginsel elke woning en woonwens gerealiseerd kan worden en de Noordvleugel als stedelijke regio met complementaire woonmilieus en een aantrekkelijk (inter)nationaal vestigingsklimaat.

Meerjarenperspectief