Programmabegroting 2019

Leeswijzer

Dit is de Programmabegroting 2019 van de gemeente Almere. De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.