Programmabegroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

De gemeente geeft jaarlijks circa € 60 miljoen uit aan het onderhouden van de kapitaalgoederen, zoals wegen, groen en bomen, speelvoorzieningen, water, civiele kunstwerken en openbare verlichting. Deze middelen worden besteed aan het dagelijks onderhoud en aan het uitvoeren van projecten voor (groot)onderhoud en vervangingen. In deze paragraaf wordt weergegeven welke kaders we hanteren voor het onderhoud van de openbare ruimte, welke actuele beleidsontwikkelingen er zijn en welke werkzaamheden we waar in de stad uitvoeren.

Riolering

In 2017 is het Waterplan 2017-2022 vastgesteld. Het vigerende beleidsplan ‘Stad van het Zuiverste Water’ is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid. In een samenwerking tussen gemeente en waterschap Zuiderzeeland en andere betrokkenen is een gezamenlijk plan voor de komende jaren opgesteld. Het beschrijft alle stedelijke wateraspecten van riolering tot waterrecreatie.
Almere is gezegend met een royaal en gezond watersysteem. Inwoners waarderen de groene en waterrijke omgeving. Maar water staat nooit stil. Verschillende regionale en mondiale trends hebben invloed op ons waterbeheer. Zo confronteert klimaatverandering ons vaker met extreme neerslag, hitte en droogte.
Het waterplan heeft ruimte gecreëerd voor alternatieve riooloplossingen (nieuwe sanitatie) en klimaatadaptatie (opvangen van extreme neerslag). Hierdoor zullen in de toekomst mogelijk nieuwe systemen en andere inrichtingsprincipes van de openbare ruimte hun intrede doen. Op dit moment gaan we er vanuit dat deze nieuwe inzichten budgetneutraal kunnen worden doorgevoerd, maar ervaringen en onderzoek in de komende jaren zullen hier meer inzicht in moeten geven.

Gemeentelijk vastgoed

Het vastgoed van de gemeente Almere stelt de inwoners van Almere in staat om onderwijs te volgen, te sporten, te recreëren, elkaar te ontmoeten en om zaken met elkaar te doen. Daartoe heeft de gemeente geïnvesteerd in functionele en beeldbepalende gebouwen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel. Deze worden goed onderhouden zodat we hier in de toekomst gebruik van kunnen blijven maken. Voor gebouwen die leegkomen zoeken we een nieuwe maatschappelijke functie of proberen we te transformeren. Indien die functie er niet meer is, stoten we die gebouwen af.