Programmabegroting 2019

Floriade

In deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan de aanvaarde raadsmotie RG-112 uit 2014. In deze motie heeft de gemeenteraad gevraagd halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de financiële huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s.
De projecten rondom de Floriade waar de gemeenteraad over geïnformeerd wil worden betreffen het evenement, de ‘Making Of’ en de terreinontwikkeling van de Floriade, de projecten rond de verbreding van de A6 (inclusief Landschapsplan) en het Rondje Weerwater.
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij:

  1. tussentijdse financiële rapportage 2018;
  2. beleidsvoornemens voor 2019;
  3. financiën;
  4. afspraken en contracten;
  5. risico’s.

Tussentijdse rapportage programma Floriade (2018)

Beleidsvoornemens 2019

Financiën

In de meerjarenbegroting van de Floriade is op basis van de actualisatie en herijking van de Business Case voor de jaarschijf 2019 (projectbegroting gemeente) de volgende raming opgenomen.

Risico's

Onderstaand treft u de belangrijkste risico’s met een financiële impact rondom de Floriade. Voor een nadere toelichting en beheersmaatregelen wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.