Programmabegroting 2019

Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaat of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Bij een financieel belang kan de gemeente financieel worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij, of kan de gemeente geld kwijtraken bij een faillissement van de partij.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is gericht op de beperking van het aantal verbonden partijen, enerzijds uit oogpunt van transparantie van bestuur, anderzijds uit oogpunt van risicobeheersing. De mate van invloed en sturing wordt mede bepaald door de rechtsvorm, de vertegenwoordiging op bestuurlijk en ambtelijk niveau (voorbereidingsgroepen) en het per verbonden partij vastgelegde sturingsarrangement. De beslissing met betrekking tot het aangaan of beëindigen van de samenwerking met een verbonden partij wordt bewust genomen en periodiek heroverwogen. Voor het aangaan van een verbonden partij constructie is een expliciete goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk. De kaders zijn in 2010 vastgesteld in de kadernota Verbonden partijen.

BBV wijzigingen

De informatieverstrekking over de verbonden partijen is aangepast op basis van de wijzigingen in het BBV. Per programma dient te worden vermeld welke bijdrage verbonden partijen leveren aan het werkterrein. Daarnaast wordt in deze paragraaf meer inzicht geboden in de financiële positie en de financiële risico’s. Tenslotte dienen verbonden partijen te worden uitgesplitst in de volgende vier typen: gemeenschappelijke regelingen (hiervan hebben we er 5), vennootschappen en corporaties (12), stichtingen en verenigingen (geen) en overige verbonden partijen (geen).

Overzicht verbonden partijen

nr

naam verbonden partij

portfeuillehouder

programma

Gemeenschappelijke regelingen

1

Veiligheidsregio Flevoland

F.M. Weerwind

Veiligheid

2

GGD Flevoland

A.S. Dijkstra

Zorg en Welzijn

3

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

J. Lodders

Ruimte en wonen

4

Oosterwold

M. Veeningen

Ruimte en wonen

5

Werkvoorzieningsschap Tomingroep

J.A. Soetekouw

Werk en inkomensondersteuning

Vennootschappen

6/7

Tomingroep BV / Tractio

J.A. Soetekouw

Werk en inkomensondersteuning

8

Huisvuilcentrale Noord-Holland

J. Lodders

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

9

IbbA Lieven de Key

J. Lodders

Ruimte en wonen

10

IbbA Ymere

J. Lodders

Ruimte en wonen

11

Floriade Almere 2022 BV

J. Lodders

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

12/13

Omala / Airport Garden City

M. Veeningen en

J. Lodders

Bestuur, inwoners en economie

14

Technofonds Flevoland

J. Lodders

Bestuur, inwoners en economie

15

Alliander

J. Lodders

Financiën

16

Vitens

J. Lodders

Financiën

17

Bank Nederlandse Gemeenten

J. Lodders

Financiën

Sorteren op
Filteren

Gemeenschappelijke Regeling

Vennootschap onder Firma

Naamloze Vennootschap

Commanditaire Vennootschap

Besloten Vennootschap