Programmabegroting 2019

Veiligheid

Ambitie

In de afgelopen jaren is de geregistreerde criminaliteit gedaald, mede onder invloed van het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018. Op een aantal thema’s is de ondergrens nagenoeg bereikt. Voor andere thema’s kan nog verdere verbetering plaatsvinden. Dit laat onverlet dat op alle thema’s geldt dat wij met een onverminderde inzet zullen werken aan de veiligheid van Almere. Ten behoeve van een impuls op ondermijning, jeugd, zorg en veiligheid en handhaving is structureel een bedrag van € 600.000 vrijgemaakt. Met de gemeenteraad werken wij de besteding van deze middelen en de verdere aandachtspunten voor deze raadsperiode uit in het actieplan Veiligheid 2019-2022.

Bestuurlijke speerpunten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 19.078

2,1 %

Baten

€ 912

0,1 %