Programmabegroting 2019

Begroting per taakveld

lasten 2018

baten 2018

lasten 2019

baten 2019

lasten 2020

baten 2020

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

.0

Bestuur en ondersteuning

Overhead

68.284

1.363

64.826

882

61.890

748

60.881

748

60.647

748

Bestuur

7.011

7.693

7.745

7.844

7.894

Beheer overige gebouwen en gronden

2.542

2.078

2.442

2.094

2.292

2.101

2.292

2.101

2.292

2.101

Burgerzaken

8.228

3.462

7.611

2.789

5.974

2.365

6.216

2.328

6.282

2.371

Belastingen overig

1.968

2.198

1.821

867

1.815

867

1.822

867

1.822

867

OZB woningen

1.348

24.032

1.068

25.229

1.061

25.903

1.070

26.600

1.070

27.246

Overige baten en lasten

266

42

7.653

44

15.848

44

27.454

38

32.974

38

Parkeerbelasting

4.776

4.321

4.321

4.321

4.321

OZB niet-woningen

17.887

18.350

18.626

18.903

19.180

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

369.520

390.348

404.731

416.980

430.354

Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.672

6.114

Treasury

-255

3.670

342

2.761

3.069

2.778

4.160

2.821

4.325

2.940

Vennootschapsbelasting (VpB)

250

250

250

250

250

.1

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

10.766

100

10.999

101

10.999

101

10.999

101

10.999

101

Openbare orde en veiligheid

8.313

557

8.138

538

7.710

538

7.703

538

7.703

538

.2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

24.675

2.640

25.721

2.617

27.974

2.617

31.789

2.617

31.719

2.617

Openbaar vervoer

13.210

13.701

13.562

14.053

13.814

14.305

14.101

14.592

14.101

14.592

Parkeren

10.494

9.159

10.222

9.986

10.114

9.986

9.798

9.986

9.798

9.986

Economische havens en waterwegen

1.296

117

2.130

117

1.917

117

1.857

117

1.857

117

Recreatieve havens

52

52

52

52

52

.3

Economie

Economische ontwikkeling

2.310

3.377

3.969

3.819

3.919

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.292

1.386

1.036

619

1.001

619

1.001

619

931

619

Economische promotie

1.310

1.924

1.924

1.924

1.924

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

230

321

180

321

180

321

180

321

180

321

.4

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

21.552

5.024

20.087

2.959

20.925

2.839

22.512

2.839

22.318

2.839

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

20.433

9.712

15.917

6.346

18.046

8.280

19.866

10.258

18.726

12.192

.5

Sport, cultuur en recreatie

Musea

867

870

870

882

12

882

12

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

19.214

1.697

22.777

2.808

20.439

2.208

19.918

2.208

16.801

1.208

Sportbeleid en activering

11.378

3.280

11.780

3.318

11.766

3.318

11.769

3.318

11.769

3.318

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

15.038

4.990

15.607

5.033

15.607

5.033

15.857

5.033

15.857

5.033

Media

10.944

2.970

11.085

2.994

11.085

2.994

11.085

2.994

11.085

2.994

Sportaccommodaties

3.549

30

3.824

30

3.887

30

3.887

30

3.887

30

Cultureel erfgoed

52

6

52

6

52

6

52

6

52

6

.6

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

16.240

1.384

14.437

540

11.970

375

11.866

375

12.031

375

Wijkteams

6.235

5.972

5.580

5.576

5.576

Samenkracht en burgerparticipatie

27.551

2.138

28.012

2.079

28.255

2.076

28.392

2.066

28.461

2.066

Inkomensregelingen

100.546

93.694

96.050

93.340

104.646

94.772

105.820

95.783

107.109

97.089

Begeleide participatie

9.801

485

9.232

8.727

8.494

8.237

Maatwerkdienstverlening 18+

42.618

4.153

43.619

3.119

43.135

3.119

42.921

3.119

42.921

3.119

Geëscaleerde zorg 18+

52.696

125

56.034

125

54.033

54.142

54.142

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.457

6.982

7.274

6.887

6.887

Maatwerkdienstverlening 18-

49.244

1.176

50.712

1.358

49.620

1.313

49.184

1.313

48.059

322

Geëscaleerde zorg 18-

6.324

6.114

6.114

6.114

6.114

.7

Volksgezondheid en milieu

Riolering

10.964

13.068

11.836

13.985

12.148

14.305

12.456

14.615

12.705

14.908

Milieubeheer

7.004

62

5.423

59

3.912

65

4.045

65

2.960

58

Afval

24.486

32.275

25.771

34.074

26.401

34.863

27.060

35.553

27.604

36.215

Volksgezondheid

11.365

123

11.632

123

11.537

123

11.697

123

11.707

123

Begraafplaatsen en crematoria

77

78

78

78

78

.8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

62.710

112.448

97.371

107.800

110.528

118.807

77.418

122.543

59.637

110.937

Ruimtelijke Ordening

68.353

22.683

28.298

26.856

26.602

23.294

62.048

22.338

66.440

20.338

Wonen en bouwen

15.410

10.812

15.475

11.261

15.210

11.320

15.230

11.328

14.325

11.222

Totaal

785.696

779.344

786.092

794.249

808.042

820.227

833.137

840.516

823.220

843.461