Programmabegroting 2019

Interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt toezicht op de taakuitoefening van gemeenten. De wijze waarop de provincie dit doet is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. De verticale toezichtrol van de provincie ligt in het verlengde van de controlerende rol van de raad. Het uitgangspunt is dat het college van B&W  informatie verstrekt aan de gemeenteraad. Het college van B&W zorgt er vervolgens ook voor dat deze informatie beschikbaar komt voor het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Beoordeling per toezichtdomein